Volg ons op facebook

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen

 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Volvomagazijn.nl en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 

1.2 Volvomagazijn.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

1.3 Volvomagazijn.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

 

1.4 Volvomagazijn.nl stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

 

naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

de belangrijkste kenmerken van de producten.

de prijs van de producten.

1.5 Volvomagazijn.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

 

1.6 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Volvomagazijn.nl en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

 

 

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Volvomagazijn.nl zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

2.2 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Volvomagazijn.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.3 Een overeenkomst tussen Volvomagazijn.nl en de klant komt tot stand door de bevestiging van Volvomagazijn.nl van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Volvomagazijn.nl.

 

2.4 Indien Volvomagazijn.nl het nodig acht kan zij telefonisch, per e-mail, per fax of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in behandeling te nemen. Volvomagazijn.nl houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

2.5 De klant kan de door Volvomagazijn.nl op de website aangeboden producten bestellen en thuis laten bezorgen. De hieraan verbonden kosten worden duidelijk op de website vermeld.

 

2.6 Het op de website aangegeven aantal leverdagen van de bestelde producten is slechts een indicatie, waar Volvomagazijn.nl in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.

 

2.7 Na het definitief maken van de bestelling, neemt Volvomagazijn.nl de bestelling zo spoedig mogelijk in behandeling. De klant kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden enkel en alleen door tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met Volvomagazijn.nl. Volvomagaijn.nl bekijkt per geval, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

 

2.8 Volvomagazijn.nl behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door Volvomagazijn.nl via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan Volvomagazijn.nl te betalen.

 

 

 

3 Prijzen en betaling

3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Volvomagazijn.nl worden gecorrigeerd.

 

3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

 

3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.

 

3.4 Prijzen zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. De op de website en in reclame/aanbieding vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

3.5 Volvomagazijn.nl houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in behandeling te nemen.

 

 

 

4 Thuisbezorgen van bestelde producten

4.1 Leveringen aan huis van bestelde producten zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Volvomagazijn.nl besteedt het thuisbezorgen uit. Verzending buiten Nederland is mogelijk na telefonisch overleg over het bezorgadres en de verzendkosten.

 

4.2 Bij leveringen worden door Volvomagazijn.nl verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de bestelde producten en wordt duidelijk aangegeven op de website.

 

4.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Volvomagazijn.nl, tenzij anders wordt aangegeven. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over.

 

4.4 De klant kan de bij Volvomagazijn.nl bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander, door hem/haar aan te geven bezorgadres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door Volvomagazijn.nl aangegeven wordt.

 

 

 

5 Retour en garantie

5.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Volvomagazijn.nl te ontbinden. Ontbinding is alleen mogelijk voor niet elektronische producten en voor producten die niet speciaal zijn besteld of geproduceerd.

 

5.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit per mail en telefonisch aan Volvomagazijn.nl te melden. De klant dient de producten voor eigen rekening en risico terug te sturen naar Volvomagazijn.nl. Het retourneren van elektronische onderdelen, alsmede producten die speciaal zijn besteld of geproduceerd, is niet mogelijk.

 

5.3 Indien de klant reeds heeft betaald, op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Volvomagazijn.nl heeft herroepen, zal Volvomagazijn.nl deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Volvomagazijn.nl de door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

 

5.4 Volvomagazijn.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Volvomagazijn.nl of de leverancier van de producten) is beschadigd.

 

5.5 Indien een product dat aan Volvomagazijn.nl wordt geretourneerd, naar het oordeel van Volvomagazijn.nl schade heeft opgelopen die aan een handelen of nalaten van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Volvomagazijn.nl de klant hiervan mondeling of schriftelijk, in kennis stellen. Volvomagazijn.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

 

 

6 Klachten

6.1 De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan Volvomagazijn.nl (e-mail- adres, telefoon- en faxnummer staan op de website vermeld). Volvomagazijn.nl zal binnen tien (10) werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

 

 

 

7 Aansprakelijkheid en schade

7.1 Volvomagazijn.nl is nooit aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit een door Volvomagazijn.nl geleverd onderdeel of product na het moment van montage. De klant accepteerd volledige aansprakelijkheid voor de juiste aanwending en montage van de door Volvomagazijn.nl geleverde onderdelen en/of producten. De effectiviteit, levensduur en kwaliteit van door Volvomagazijn.nl geleverde onderdelen en producten zijn direct gerelateerd aan de wijze waarop deze zijn geïnstalleerd, gebruikt en/of onderhouden. De klant accepteerd dit risico.

 

7.2 Volvomagazijn.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Volvomagazijn.nl ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot ten hoogste het aankoopbedrag van het betreffende product.

 

7.3 Volvomagazijn.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

7.4 Volvomagazijn.nl en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Volvomagazijn.nl en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

 

 

 

8 Recall

De klant moet meewerken aan een door Volvomagazijn.nl geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

 

 

 

9 Slotbepaling

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Volvomagazijn.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Volvomagazijn.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.